Πιστοποιήσεις

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.png

5.png

Συμμετοχή στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

6.png

Συμμετοχή στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών

7.png